Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

justifiably /dʒʌsti'faiəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thể bào chữa, [một cách] có thể biện bạch