Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính trung thực, tính chân thật
  (thực vật) cây cải âm
  in all honesty
  thành thực mà nói
  I can't in all honesty deny it
  thành thực mà nói tôi không thể khước từ điều đó được