Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  thực sự
  actually, I'm busy at the momentcan I phone you back?
  Thực sự bây giờ tôi đang bận, tôi có thể gọi điện lại cho anh được không?
  the political party actually in power
  đảng chính trị thực sự đang nắm quyền
  ngay cả đến, thậm chí
  she not only entered the competitionshe actually won it!
  Cô ta không những tham gia thi đấu thôi đâu nhé mà còn thậm chí giật giải nữa kia đấy