Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  theo từng chữ, [một cách] chính xác
  thành ngữ thường không thể dịch từng chữ sang một ngôn ngữ khác được
  (dùng để nhấn mạnh) thật sự, đúng là
  I was literally bored to death
  tôi thật sự buồn đến chết đi được