Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  như thế, như vậy
  thus said the Lord
  Chúa đã phán như vậy
  vì vậy, vì thế
  he is the eldest son and thus heir to the title
  ông ta là con cả, vì thế là người thừa kế tước hiệu
  thus far
  đến mức đó; đến thế này