Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tồn tại
  what is the purpose of our being?
  mục đích tồn tại của chúng ta là gì
  bản chất
  I detest violence with my whole being?
  với toàn bản chất của mình, tôi hết sức căm ghét bạo lực
  sinh vật
  human being
  con người
  một sinh vật kỳ lạ từ một hành tinh khác
  bring something into being
  tạo lập ra cái gì
  come into being
  hình thành; ra đời
  when did the world come into being?
  quả đất đã hình thành từ bao giờ?