Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accordingly /ə'kɔ:diŋli/  

  • Phó từ
    [sao] cho phù hợp
    I've told you what the situation isyou must act accordingly
    tôi đã nói với anh tình hình ra sao rồi, anh phải hành động cho phù hợp
    vì lý do đó, vì vậy