Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suitably /'su:təbəli/  

  • Phó từ
    [một cách] thích hợp, [một cách] hợp
    go to a party suitably dressed
    đi dự hội ăn mặc rất hợp