Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    do đó, bởi thế
    my car broke down and consequently I was late
    xe tôi hỏng, do đó tôi đã tới trễ giờ