Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appropriately /ə'prəʊpriətli/  

  • Phó từ
    [một cách] thích hợp