Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    thích hợp, thích đáng