Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    phải; đúng; đúng đắn