Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    thông minh, khéo léo, nhanh trí
    thích hợp, thích đáng, đúng