Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-standard /'nɔn'stændəd/  

  • Tính từ
    không tiêu chuẩn