Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ nghi vấn
  cái nào, người nào (dùng trong câu hỏi, khi có một sự lựa chọn)
  which way is quicker - by bus or by train?
  đi cách nào nhanh hơn, đi xe buýt hay đi tàu?
  anh muốn nói ông Smith nào, ông dạy sử hay dạy nhạc?
  which language did you study at school?
  ở trường anh học ngoại ngữ nào?
  Đại từ nghi vấn
  cái nào, người nào
  môn nào là môn anh thích nhất?
  which of the boys is tallest?
  trong các cậu con trai đó ai là người cao nhất?
  the twins are so much alike that I can't tell which is which
  hai đứa sinh đôi giống nhau đến mức tôi không thể phân biệt đứa nào với đứa nào nữa
  Định từ quan hệ
  đó, ấy
  the postman comes at 6:30 in the morningat which time I am usually fast asleep
  viên bưa tá đến vào 6 giờ 30 sáng, lúc đó tôi thường đang say giấc
  Đại từ quan hệ
  cái mà, mà
  read the passage to which I referred in my talk
  hãy đọc đoạn mà tôi đã nhắc đến trong bài nói chuyện của tôi
  his new carfor which he paid £7000, has already had to be repaired
  chiếc xe mới mà anh ta đã mua tới 7000 bảng đã phải đưa đi sửa chữa rồi đấy

  * Các từ tương tự:
  whichever, whichsoever