Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whichever /wit∫'evə[r]/  /hwit∫'evə[r]/

 • Định từ, Đại từ
  cái nào mà, người nào mà
  take whichever hat suits you best
  hãy lấy cái mũ nào hợp với anh nhất
  whichever of you comes first will receive a prize
  người nào trong các anh mà đến trước nhất sẽ được một giải thưởng
  bất cứ cái nào, bất cứ người nào
  whichever you buythere is a six-month guarantee
  bất cứ cái nào anh mua cũng được bảo hành sáu tháng
  it takes three hours, whichever route you take anh
  đi bất cứ đường nào cũng phải mất ba tiếng
  Định từ nghi vấn, đại từ nghi vấn
  (chỉ sự ngạc nhiên)
  người nào, cái nào
  whichever of these children is yours?
  đứa nào trong các cháu này là con anh?