Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whichsoever /wit sou'ev/  

  • Tính từ & đại từ
    dạng nhấn mạnh của whichever