Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    đúng từng lời, đúng từng từ một
    a speech reported verbatim
    bài nói thuật lại đúng từng lời