Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  theo đúng nguyên văn
  a literal translation
  bản dịch theo từng chữ nguyên văn
  theo nghĩa từng chữ, theo nghĩa đen
  his story is incredible in the literal sense of the word
  câu chuyện của nó, theo nghĩa đen mà nói, là không tin được
  tầm thường, quá theo câu chữ
  đầu óc đừng có tầm thường thế, anh biết tôi muốn nói gì rồi chứ!
  Danh từ
  (cũng literal error)
  lỗi in

  * Các từ tương tự:
  literalise, literalism, literalist, literality, literalize, literally, literalness