Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simplistic /sim'plistik/  

  • Tính từ
    đơn giản hóa quá mức
    a simplistic solution
    một giải pháp đơn giản hóa quá mức