Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

literality /litə'ræriti/  

  • Danh từ
    sự y theo nghĩa đen