Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

literalness /'litərəlnis/  

  • Danh từ
    sự theo đúng nguyên văn
    sự theo nghĩa từng chữ
    sự quá theo câu chữ