Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lexical /'leksikl/  

 • Tính từ
  [thuộc] từ vựng
  lexical items
  các khoản từ vựng (tức từ và các nhóm từ của một ngôn ngữ)

  * Các từ tương tự:
  lexical meaning, lexically