Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lexically /'leksikli/  

  • Phó từ
    về mặt từ vựng