Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lexical meaning /'leksikəl'mi:niɳ/  

  • Danh từ
    nghĩa từ vựng