Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprejudiced /ʌn'predʒʊdist/  

  • Tính từ
    không thành kiến, không thiên vị, vô tư, khách quan
    an unprejudiced judgement
    một nhận xét khách quan