Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disinterested /,dis'intrəstid/  

 • Tính từ
  vô tư; không vụ lợi
  my advice is quite disinterested
  lời khuyên của tôi là hoàn toàn vô tư
  a disinterested act of kindness

  * Các từ tương tự:
  disinterestedly, disinterestedness