Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neutral /'nju:trəl/  /'nu:trəl/

 • Tính từ
  trung lập
  a neutral country
  nước trung lập
  be (remain) neutral
  đứng (giữ thái độ) trung lập
  trung tính; không rõ nét
  he is rather a neutral character
  anh ta phần nào là một gã không có gì rõ nét (không có ưu điểm hoặc khuyết điểm rõ ràng)
  a neutral tie can be worn with a shirt of any colour
  cà-vạt có màu trung tính (màu ghi hay màu nâu vàng nhạt) thì đi với áo sơ mi màu nào cũng được
  (cơ học, cơ khí) ở điểm chết, ở số không; không gài số
  leave a car in neutral gear
  để xe không cài gài số
  (hóa) trung tính
  Danh từ
  nước trung lập; người trung lập
  (cơ học, cơ khí) vị trí số không; vị trí không gài số
  the car's in neutral
  xe không gài số

  * Các từ tương tự:
  neutralise, neutralize, neutralism, neutralist, neutrality, Neutrality of money, neutralization, neutralisation, Neutralizing monetary flows, neutrally