Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

achromatic /ækrou'mætik/  

 • Tính từ
  (vật lý)
  tiêu sắc
  không màu, không sắc
  (kỹ thuật)
  tiêu sắc; vô sắc

  * Các từ tương tự:
  achromatic color, achromatic lens, achromatically