Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-combatant /nɑn 'kɒmbətənt/  

  • Tính từ
    (quân)
    không trực tiếp chiến đấu (như thầy thuốc…)