Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neutralism /'nju:trəlizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa trung lập