Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaffiliated /'ʌnə'filieitid/  

  • Tính từ
    không gia nhập vào, không liên kết