Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toneless /'təʊnlis/  

 • Tính từ
  không có màu sắc
  không có tinh thần, buồn nản
  answer in a toneless voice
  trả lời giọng buồn nản

  * Các từ tương tự:
  tonelessly