Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncommitted /,ʌnkə'mitid/  

  • Tính từ
    uncommitted to something (somebody)
    không thực sự gắn bó với, không kiên quyết liên kết với
    some workers remain uncommitted to the project
    một số công nhân vẫn không tỏ ra thực sự gắn bó với dự án