Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neutrality /nju:'træləti/  

 • Danh từ
  sự trung lập
  armed neutrality
  sự trung lập [có] vũ trang

  * Các từ tương tự:
  Neutrality of money