Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neutrally /'nju:trəli/  

  • Phó từ
    [một cách] trung lập
    [một cách] trung tính;[một cách] không rõ nét