Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neutralist /'nju:trəlist/  

  • Danh từ
    người chủ nghĩa trung lập
    Tính từ
    (thuộc) chủ nghĩa trung lập