Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mộc (vải chưa chuội)
    Danh từ
    (nghành dệt) màu mộc (vải chưa chuội)