Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

withdrawn /wið'drɔ:n/  

  • Tính từ
    e dè, không cởi mở
    từ ngày bà vợ ông mất đi ông trở nên ngày càng ít cởi mở hơn