Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-of-the-way /,aʊtəvðə'wei/  

  • Tính từ
    xa xôi, hẻo lánh
    ít người biết đến; không thông thường