Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untravelled /' n'tr vld/  

  • Tính từ
    ít đi đây đi đó
    chưa thám hiểm, chưa có ai đi tới (miền, vùng)