Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-fetched /'fɑ:'fetʃt/  

  • Tính từ
    gượng gạo, không tự nhiên