Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc) cá; có mùi cá
  a fishy smell
  mùi cá
  như cá
  fishy eye
  mắt lờ đờ (như mắt cá)
  nhiều cá, lắm cá
  a fishy repast
  bữa tiệc toàn cá
  (từ lóng) đáng nghi, ám muội
  có điều ám muội trong việc gì