Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implausible /im'plɔ:zəbl/  

 • Tính từ
  có vẻ không thật, không có sức thuyết phục
  an implausible excuse
  lời cáo lỗi không có sức thuyết phục

  * Các từ tương tự:
  implausibleness