Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconvincing /,ʌnkən'vinsiŋ/  

 • Tính từ
  không dễ gì mà tin, không dễ gì mà chấp nhận; không có sức thuyết phục
  an unconvincing excuse
  một lời tạ lỗi không có sức thuyết phục

  * Các từ tương tự:
  unconvincingly, unconvincingness