Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreasonable /ʌn'ri:znəbl/  

 • Tính từ
  không biết điều (người)
  quá đáng
  make unreasonable demands on somebody
  có những đòi hỏi quá đáng đối với ai

  * Các từ tương tự:
  unreasonableness, unreasonableness