Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improbable /im'prɒbəbl/  

 • Tính từ
  không chắc có thực, không chắc sẽ xảy ra
  it is very improbable that the level of unemployment will fall
  mức độ thất nghiệp sẽ giảm ư, khó chắc lắm

  * Các từ tương tự:
  improbableness