Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nực cười, lố lăng
  a ludicrous idea
  một ý tưởng nực cười

  * Các từ tương tự:
  ludicrously, ludicrousness