Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ludicrousness /'lu:dikrəsnis/  

  • Danh từ
    tính buồn cười, tính lố lăng, tính lố bịch