Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ludicrously /'lu:dikrəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nực cười, [một cách] lố lăng
    his trousers were ludicrously short
    quần của anh ta ngắn một cách lố lăng